Elektronický slovník Lingea Lexicon veľký

Vo svojej najnovšej verzii 2002 je asi najrozsiahlejším všeobecným obojstranným slovníkom na trhu. Slovník vznikal od samého začiatku ako pôvodný prekladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovníkoch renomovaných vydavateľstiev ako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atď.
Pri jeho vývoji bola snaha pokryť čo najširšiu oblasť slovnej zásoby v aktuálnej a prehľadnej podobe. Slovník ponúka v ucelenej forme podrobne spracované heslá s odlíšenými a upresnenými významami a obsahuje okrem bežných prekladov tiež množstvo doplňujúcich informácií, ktoré používateľ ocení pri práci s cudzím jazykom. Medzi tieto doplnkové informácie patria ustálené slovné spojenia, idiomatické spojenia, príkladové vety na demonštráciu použitia ekvivalentov, upresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štýlové a odborové charakteristiky, prepis výslovnosti hesiel a ich ozvvučenie. Výslovnosť je nahovorená hovorcom v rodnom jazyku v CD kvalite.

Hoci sa veľký slovník poníma ako všeobecný, jeho rozsah výrazne zabieha aj do oblasti odbornej terminológie a možno v ňom nájsť veľké množstvo odborných ustálených spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a medicínu až po techniku. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka a korpusu anglického jazyka, ktoré sprevádzajú jednotlivé heslá a preklady a tvoria databázu niekoľkých desiatok tisíc viet a slovných spojení, ku ktorým sú priamo priradené výstižné preklady.

Software Lexicon poskytuje používateľovi súhrnný pohľad na všetky príkladové doplnky obsahujúce hľadané slovo či spojenie, a to buď v základnom tvare, ľubovoľnom tvare, alebo konkrétnom zadanom tvare. Používateľovi sa tak otvára ďalšia možnosť pohľadu na jazyk a jeho osvojovanie, lebo získava korpus niekoľkých desiatok tisíc viet a spojení i s ich okamžitými prekladmi. Vyhľadané výskyty slov a slovných spojení sú pritom pre lepšiu orientáciu v texte jasne farebne zvýraznené.

Kvalitný obsah slovníka navyše podporujú mimoriadne možnosti softvérového fulltextového vyhľadávania s nastaviteľnými parametrami založeného aj na tvarosloví vyhľadávaných hesiel. Nie je teda problém nájsť v slovníku aj ustálené spojenia typu: tma ako vo vreci, oko za oko, zub za zub, vrana k vrane sadá, kúpiť za babku, vziať nohy na plecia, dostať košom, ísť rovno za nosom, mať nabrúsený jazyk, stratiť hlavu a pod.

Obsah veľkého slovníka je navyše doplnený o prehľad asi 4500 najbežnejších anglických skratiek s ich rozpísaním na jednotlivé slová. Do slovníka bol tiež začlenený anglický výkladový slovník WordNet umožňujúci vyhľadávať v obsiahnutej slovnej zásobe pomocou synonymických skupín aj na základe významovej nadradenosti a podradenosti slov bez ohľadu na ich umiestnenie v abecede. Na vyhľadávanie synoným podľa jednotlivých významov môže používateľovi poslúžiť slovník synoným Roget's Thesaurus obsahujúci asi tisíc tematických oblastí.

Okrem bežnej slovnej zásoby slovník obsahuje asi 260 tematických okruhov, ktoré môžu slúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie sa - Skúšanie obsiahnutej v programe Lexicon. Používateľ má navyše možnosť dotvárať vlastné tematické okruhy či dopĺňať vlastné nové heslá. Veľký slovník je teda komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni alebo sa mu chcú hlbšie venovať.

150 000 hesiel, 220 000 významov, 350 000 prekladov, 70 000 príkladov a fráz, 260 tematických skupín, 70 000 ozvučených hesiel

- Slovník Skratiek
- Anglický výkladový slovník (120 000 hesiel, 170 000 významov)
- Slovník synonym Roget's Thesaurus

- Automatické rozpoznanie jazyka
- Vyhľadanie v ľubovoľnom tvare
- Fulltextové vyhľadávanie
- Viac pohľadov
- Príbuzné slová a tabuľka tvaroslovia
- Nahovorená výslovnosť
- Precvičovanie výslovnosti
- Učenie sa a skúšanie

Žiadne komentáre: